HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 1368/SXD-KT&VLXD 19/06/2019 V/v xem xét, giải quyết một số đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
2 Số:26/CV-HHDN 12/06/2019 Chuẩn bị nội dung cho đoàn khảo sát giá vật liệu, nhân công trên địa bàn Hà Tĩnh
3 Số: 3620/UBND-KT1 07/06/2019 Một số nội dung liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư, hỗ trợ DN tháng 5 năm 2019
4 Số: 1264 /PTM-TĐKT 06/06/2019 Đề cử Doanh nhân bình xét danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019"
5 Số: 3500/UBND-XD1 03/06/2019 V/v xem xét, giải quyết về đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh
6 Số: 21 /CV-HHDN 28/05/2019 V/v Kiến nghị xử lý một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
7 Số: 50/BC-TT 27/05/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, Kế hoạch nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và xúc tiến đầu tư
8 Số:03/TB-HHDN 20/05/2019 V/v: Thực hiện xin cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC
9 Số: 126 /KH-UBND 07/05/2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Triển khai Nghị quyết số 02/NQ CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
10 10/CT-TTG 22/04/2019 TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
11 Số: 428 /KH-UBND 26/12/2018 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
12 Số: 123 /2018/NQ-HĐND 13/12/2018 NGHỊ QUYẾT một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020
13 Số: 86/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 NGHỊ QUYẾT về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệpị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20205 và những năm tiếp theo
14 S6: 87/2018/NQ-1-MM) 18/07/2018 NGH! QUYET Quy dinh mcit so chinh sach trci thanh 14p rnoi hi) kinh doanh va doanh nghip teen dia ban tinh HA Tinh
15 Số: 1907/QĐ-UBND 26/06/2018 Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
16 Số: 65/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 NGHỊ QUYẾT Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
17 1371/UBND-TH 25/07/2017 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
18 49/NQ-HĐND 15/07/2017 Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH ưu tiên phát triển của tỉnh để quỹ đ tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
19 31/2017/QĐ-UBND 30/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy địnhvề quy trình chuyển đổimô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo quyết định số 24/2014/QĐ- UBND ngày 30/5/2014 của UBNDt tĩnh
20 32/2016/NQ/HDND 15/12/2016 Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018
21 Số: 598/STTTT-BCXB 14/09/2016 Hướng dẫn tiếp xúc, cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí
22 16/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doang nghiệp Hà tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
23 05/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử bà Bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24 4010/TB-SXD 01/01/1970 Thông báo giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
  2 3 4 5 6 7 8