HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 02/2020 -N?/-BCH 30/06/2020 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, Khóa I
2 Số: 01/HHDN-BCH 06/03/2020 Nghị quyết Hội nghị BCH HHDN tỉnh Hà Tĩnh
3 Số 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ
4 Số: 123 /2018/NQ-HĐND 13/12/2018 NGHỊ QUYẾT một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020
5 Số: 86/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 NGHỊ QUYẾT về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệpị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20205 và những năm tiếp theo
6 S6: 87/2018/NQ-1-MM) 18/07/2018 NGH! QUYET Quy dinh mcit so chinh sach trci thanh 14p rnoi hi) kinh doanh va doanh nghip teen dia ban tinh HA Tinh
7 Số: 65/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 NGHỊ QUYẾT Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
8 49/NQ-HĐND 15/07/2017 Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH ưu tiên phát triển của tỉnh để quỹ đ tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
9 32/2016/NQ/HDND 15/12/2016 Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018