HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số /BC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2020 - 2025) CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH
2 Số 02/BC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH NHIỆM KỲ I
3 Số: 50/BC-TT 27/05/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, Kế hoạch nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và xúc tiến đầu tư