HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2457/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
2 01/07/2020 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương
3 Số 217/QĐ-HĐND 26/05/2020 Quyết định thành lập Doàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh"
4 Số 1615/QĐ-UBND 26/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh
5 Số 47/QĐ-SXD 27/04/2020 Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh
6 Số: 05/2020/QĐ-UBND 20/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
7 Số: 61/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 Số: 3444 /QĐ-UBND 21/10/2019 Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo
9 45/2019/QĐ-UBND 26/08/2019 Ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 Số: 1907/QĐ-UBND 26/06/2018 Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
11 31/2017/QĐ-UBND 30/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy địnhvề quy trình chuyển đổimô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo quyết định số 24/2014/QĐ- UBND ngày 30/5/2014 của UBNDt tĩnh
12 16/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doang nghiệp Hà tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
13 05/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử bà Bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2