HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Pháp luật đời sống

Hà Tĩnh ban hành văn bản số: 535/UBND-TH1 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ngày 05-02-2020 08:07
944 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 4/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trần Tiến Hưng, ban hành văn bản số: 535/UBND-TH1; yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

. . . . .